Els Valors del Paisatge

El projecte de la candidatura com a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània es fonamenta en uns valors intrínsecs i associats que donen sentit a una visió transversal en la manera d’entendre la planificació d’un territori.

Els valors intrínsecs:

El valor d’un paisatge que mostra un patrimoni (pobles, espai agrari, camins, pedra seca, etc.) conservat amb una nitidesa excepcional i amb un sentit de l’escala, la dimensió i la mesura.

El valor d’un paisatge que, essent herència d’una història agrícola que l’ha dibuixat, segueix tenint de protagonista aquesta activitat, la més emblemàtica del territori, que exemplifica la relació íntima i insegregable entre cultura i natura.

El valor d’un paisatge cultural dipositari d’un patrimoni immaterial(tradicions, costums, celebracions, espiritualitat...) fortament relacionat amb la vida agrícola, amb el sentit del lloc i la identitat territorial dels seus habitants.

Els valors associats:

El valor d’un model de desenvolupament sostenible basat en els recursos endògens, la preservació de la diversitat, l’autenticitat i les relacions de proximitat.

El valor d’un paisatge que convida a seguir apostant en l’àmbit de l’activitat productiva per la superació de la dicotomia tradició-innovació, fent que l’harmonització d’aquests dos enfocaments sigui un puntal  bàsic i identificador dels productes i de la manera de fer al territori.

El valor d’integrar el paisatge com a eix aglutinador  en el plantejament de les estratègies de la producció agrícola d’excel·lència i dels serveis que s’hi relacionen.

El valor d’un paisatge que afavoreix el diàleg entre les persones per debatre i elaborar propostes en l’àmbit de la planificació estratègica del territori i així aglutinar i potenciar el talent de les persones que s’impliquen en el procés.

En definitiva, el valor del paisatge cultural esdevé l’eix vertebrador de tots i cadascun dels plantejaments, elements i processos que han de conformar el model de desenvolupament socioeconòmic  i cultural d’un territori que vol esdevenir un referent i un exemple de futur per als territoris agrícoles de la mediterrània de terra endins.