Viabilitat del Projecte

La inclusió del Priorat com a paisatge cultural a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO és un somni, però és totalment viable.

El rigorós procés d’anàlisi i recerca seguit fins a dia d’avui i l’avaluació dels experts del Consell Assessor del Patrimoni del Departament de Cultura ens permeten afirmar que es pot respondre amb garanties i solidesa als requeriments formals de la UNESCO.

El projecte ha estat reconegut pel Consejo de Parimonio Histórico del Ministerio de Cultura que, al novembre de 2013, ha inscrit la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a la Llista indicativa espanyola.

D’altra banda, cal tenir en compte que els paisatges culturals, especialment els estrictament agrícoles, són poc representats a la Llista de Patrimoni Mundial. En aquest sentit, un paisatge com el Priorat, viu i dinàmic, que s’alimenta de tradició i innovació i que representa el paisatge agrari de muntanya mediterrània té moltes possibilitats de ser inscrit. I és que tot allò que fa referència culturalment al Mediterrani té, de sortida, un aval de qualitat i solidesa.

Per últim, la inscripció de la Dieta Mediterrània en la Llista de Patrimoni Cultural Immaterial Mundial reforça la candidatura Priorat-Montsant-Siurana, ja que la dieta mediterrània neix de la terra amb l’agricultura i és l’expressió del saber i la creativitat agrícola mediterrània.